Kosmologi

4e_FR_cosmology.jpg
World Axis modellen över Abeir-Torils plats i kosmos med de gudomlig planen utmarkerade

Planeten Abeir-Toril är bara en mycket liten del av ett stort multiversum. Sages, Clerics och Wizards har inte fullständig insikt i hur allt hänger samman, men över tid har flera olika modeller, representationer och förklaringar av den magiska världen presenterats och vunnit status som “den sanna” förståelsen.

För tillfället dominerar den så kallade World Axis modellen. Sammanfattningsvis innebär den att planeten Abeir-Toril är lokaliserad i vad som kallas det materiella planet. Här lever och dör alla de dödliga raserna, djuren och växterna och det är med andra ord vad de flesta i sitt dagliga liv uppfattar som “verkligheten”. Men verkligheten är mer komplicerad än så. Det materiella planet har en skuggsida, the shadowfell, och en ljussida, the feywild. Båda dessa är egna dimensioner och existerar parallellt med Abeir-Toril men de “läcker” ibland in i, eller överlappar, den vanliga verkligheten. Särskilt sedan The Spellplague är dessa överlappningar och sprickor mer tydliga. När det gäller the Feywild är det så pass vanligt att det ibland händer att folk inte märker att de träder in i en annan dimension, utan övergången sker så gradvis att det är svårt att avgöra var Abeir-Toril slutar och the Feywild börjar.

Dessa tre dimensioner är alltså lokaliserade i det materiella planet. Detta plan är i sig ett av en mängd andra som kontinuerligt skapas och går under, ofta som en effekt av kampen mellan olika gudomligheter. Grovt sett delar World Axis modellen in de kända existerande planen i två breda kategorier: de som är lokaliserade i “”/wikis/the-astral-sea" class=“wiki-page-link”> the astral sea" och de som är lokaliserade i the elemental chaos. Dessa båda övergripande kategorier reflekterar också en kamp som pågått sedan tidernas begynnelse – den mellan gudar och primordials.

I tidernas begynnelse skapade Ao “the hidden one” kosmos och det var ett oändligt kaos. I detta kaos uppstod över tid två olika krafter, nämligen de första gudarna Selûne och Shar samt de kaostörstande primorials. De senare är varelser med oerhörda, egentligen oförståeliga, krafter vilka strävar efter kaos och elementens (eld, vatten, jord och luft) fullständiga frihet och dominans. Selûne och Shar arbetade dock i hemlighet med att bygga en avgränsad, ordnad del av universum och som ett under lyckades de undkomma den destruktiva makten hos the primordials. I denna ordning började nya gudar att uppstå och snart fanns det många av dem som arbetade med att skapa ordning i ett annars allomfattande kaos. De kallade sin skapelse för the astral sea och några av de mäktigaste gudarna började i sin tur att skapa och avgränsa deras egna domäner, eller plan, inom the astral sea. På så vis finns idag ett antal olika domäner flytande i the astral sea, både sådana som är befolkade (av gudar och deras tjänare) samt sådana som är övergivna, bortglömda och för den delen också gömda. De står i kontakt med varandra och för de allra mäktigaste av magiker och hjältar är resor mellan olika domäner inte en omöjlighet.

Men the primordials hade inte försvunnit. Tvärtom så upptäckte de tidigt vad gudarna höll på med och sedan dess har ett oändligt krig utkämpats där the primordials kämpar för att återställa det ursprungla kaos som de anser måste råda i kosmos, medan gudarna, om än ofta i konflikt med varandra, strävar efter olika former av ordning. The primordials har, på samma sätt som gudarna, också olika domäner utspridda i vad som allmänt går under benämningen the elemental chaos.

Sedan the spellplague har öppningar mellan domäner som inte funnits förr skapats och andra har stängts för gott. Faktum är att hela plan har gått under, försvunnit eller inkorporerats i andra och the elemental chaos står nu närmare the astral sea (och det materiella planet) än någonsin förr.

Kosmologi

Apokalypsens furstar Birkovic